QUE HEM FET

1º FASE


1º trimestre

 CURS de CAMINS

 Es va actuar a la Vall de Lierp en un recorregut d’ aproximadament 1 km de longitud. En aquest tram es va fer:

 El replantejament del camí, la retirada de pedres, ambsolidació de la plataforma, creació de drenatges, desbrossament, col•locació de les restes de biomassa per evitar l’erosió, iniciació a murs de ambtenció, plantejament de passarel•les i escales i recollida de llavors autòctones i sembra per la recuperació de talús erosionat.

 A la població de Gotarta en col•laboració amb l’altre curs de Patrimoni de l’ Escola Taller:

 Desbrossament i retirada de pedres.

 A la població de Viu de Llevata , en un tram d’ 1 km de longitud s’ han realitzat treballs de desbrossament mig i rehabilitació de murs d’ ambtenció.

 A la població de Bonansa en un bosc de pi: tala i ensorrament de pins que ocupen la plataforma del camí GR, desbrancat, tall del tram principal en bigues, tècniques de transport de pesos (postes, bigues) de forma manual i ús de tràctel. En una finca particular desbrossament de matolls amb maquinaria.

 S’han realitzat les següents sortides: 
 • Visita conjunta dels dos cursos de la zona de treball a: La Vall de Boí, Castanesa-Las Paules, Aren, Montañana i Sopeira.
 •  Visita a Ballabriga, Bonansa i el casc antic de Benasque i Anciles, com exemples de casa alto aragonesa, Roda de Isábena (casc antic i catedral), monastir d’ Obarra, com edificis religiosos de transcendència històrica.
 • Vista al Centre de Fauna de El Pont de Suert i visita al Viver de Tremp.

 • Visita a la botiga de material de muntanya Barrabes per l’ equip de protecció i supervivència.
 • Visita al casc antic de El Pont de Suert.
 • Visita al bosc de ribera d’ Obarra per el tema de vegetació.

CURS DE PATRIMONI

S’ha actuat als voltants del nucli de població de Gotarta. S’estan realitzant pràctiques de treballs de pedra seca en murs d’ un antic tancat ramader. S’han fet pràctiques de desmuntar una antiga cabana de pastor.

S’ han realitzat les següents sortides: 
 • Visita conjunta dels dos cursos de la zona de treball a: La Vall de Boí, Castanesa-Las Paules, Aren, Montañana i Sopeira.
 • Visita al casc antic de El Pont de Suert.
 • Visita a un exemple de casa fortificada a Aluján.
 • Vista a la planta de formigons de PROMSA.
 • Visita a un laboratori de control de qualitat de formigons.

2º trimestre

 CURS de CAMINS

 S’han continuat les pràctiques de desbrossament mig, rehabilitacions de murs d’ ambtenció i s’han iniciat pràctiques de planificació, execució de pas de fauna i persones.

 També s’ ha continuat amb pràctiques de tala i enderrocament de pins, des brancament, tall del tram principal en bigues, tècniques de transport de pesos (postes, bigues) de forma manual i ús de tràctel.

 S’ha reaprofitat la fusta tallada per realitzar pràctiques de laminat de fusta per la seva posterior utilització en una pràctica de planificació, transport i execució d’ una passarel•la.

 S’ ha profunditzat en les pràctiques de treball amb motoserra per la realització de nius artificials per avifauna.

 S’ han introduït les pautes e iniciació de la moladora i soldadora.

 S’han realitzat les següents sortides:

 •  Visita als vivers de Tremp.
 • Visita al parc de Bombers de El Pont de Suert.

 • Sortides pràctiques de topografia-orientació a: Castejón de Sos, Puerto de Espina, Gabàs, La Muria, Abella i Espés.
 • Sortides práctiques de Prevenció de riscos laborals impartits per la marca Stihl.
 • Sortida pràctica d’ ambociment de maquinaria electroportàtil de la marca Pellenc.

 • Visita al Centre d’ Interpretació del Parc Natural Posets Maladeta i sortida per la Vall de l’ Aigüeta d’Eriste per el reambociment d’un bosc de ribera.
 • Visita al Centre d’ Interpretació de Bierge del Parc Natural de Guara i sortida por els Canyons de Guara.
 • Visita al Centre de Fauna de Vallcalent (Lleida).CURS DE PATRIMONI

S’ ha passat dels treballs de pedra en sec a profunditzar en els treballs de maçoneria amb morters de diferents tipus, des de morters de ciment a la progressiva incorporació de la cal natural.

S’han realitzat pràctiques de cimentacions amb estructures de formigó armat.

També s’han fet pràctiques d’aixecament de parets de pedra amb doble full amb morters de cal bastarda.

També s’han realitzat unes jornades de biocostrucció, part de les quals es van obrir al públic de la Ribagorça Romàntica.

Com a pràctica específica de l’Escola Taller es va fer un aixecament d’ una teulada de coberta vegetal.
S’ han realitzat les següents sortides:
 • Visita a la cantera del Somontano.
 • Visita als voltants de El Pont de Suert d’exemples de cabanes de pastor com a part de l’ arquitectura popular
2º FASE


3º trimestre

CURS CAMINS


S'han iniciat els camins de Barruera a Durro i de Durro a Boí. En els quals s'ha aplicat la següent metodologia de treball:

1.Presentació del projecte tècnic de cada camí.

2.Reambeixament dels camins Barruera-Durro i Durro-Boí “in situ”.

3.Presa de dades amb GPS: track i waipoints més representatius.

4.Valoració de les patologies observades als camins.

5.Realització d’ actuacions “per capes”.

Per això s’han realitzat les següents actuacions:

A. Actuacions encaminades a deixar el camí apte per al trànsit immediat:

1.Actuacions d’ emergència per l’inici de la campanya turística d’estiu:

■Retirada d’arbres caiguts i altres que amenaçaven amb caure envaint el camí.
■Reambstrucció de murets despresos que envaïen la plataforma del camí.
■Desbrossament de vegetació herbàcia invasora en els trams inicials dels dos camins.2. Altres tasques de desbrossament integral:

Podes de branques i retirada de troncs. Per això s’ha fet servir eines com: motoserra, desbrossadora, tisores de mà i braços.

B. Altres actuacions secundaries i d’ infraestructures (no senyalística)

1. Reambstrucció d’altres murets de menor importància i retirada de pedres de la plataforma del camí.
2. Ambtinuación de drenatges de tipologies diferents tant per a la ambducció d’ aigua de surgències ambstants com per a la recollida i canalització d’aigües torrencials sobre la plataforma del camí.

Per això s’han utilitzat materials de pedra seca. La tipologia dels drenatges ha estat en “u” ,teulades i de sèquies.

1.Ambstrucció d’escales de terra .

2.Ambstrucción d’escales de fusta amb “rollizos”.

3.Ampliació i anivellació de la plataforma del camí en alguns dels seus trams.

4.Execució de variants del camí en una zona excessivament pendent i dificultat de pas per roques en el ferm actual.

5.Retirada de la senyalització d’ ambtinuitat que incomplia la normativa actual, mantenint-la en els punts ambflictius fins ser substituïda per la nova senyalització.

1.Reperció de banc de pedra.

2.Recuperació d’un tram de camí tancat amb font i escorrenties sobre pedra tosca que feia

anys que s’havia deixat d’utilitzar per la dificultat de pas.


S’ha realitzat la següent sortida:

■ Visita a trams propers al Camí de l’Aigua; per tal de comperr actuacions de camins propers.CURS PATRIMONI

S’ ha iniciat l’obra de rehabilitació de l’antic forn de Montañana.

S’ha realitzat una tasca de neteja i senyalització de l’ obra amb les seves zones de descans, acopi de materials i correcta senyalització per tal de complir amb el pla de seguretat de l’ obra.

S’han tingut que refer una part del mur d’ ambtenció de la volta del forn que a la vegada serà la boca i sustent de la xemeneia del forn. S’ ha començat a aixecar la paret posterior de l’edifici.

Es realitzen sessions pràctiques amb la direcció facultativa de l’ obra per la comprensió i pautes de realització de l’obra.

Per això s’ han practicat:

■ Desmuntament de trams de parets amb “bataches” amb en seu corresponent entivament i apuntalament.
■ S’han realitzat 3 estructures de formigó armat (amb els “bataches”) amb “zapata” i mur forrat de pedra seca i morter bastard de cal, reambstruint la paret de la boca del forn fins l’altura de l’ inici de la xemeneia.
■ Treball de cantera per la reambstrucció i rehabilitació de les pedres del forn.
■ Aixecament de parets de maçoneria de 60 cm d’ample a doble fulla amb cantoneres.
■ Pràctica d’aixecament d’arc de descàrrega en la paret per no sobrecarregar la volta del forn.
■ Desmontament i neteja de les parets posteriors.
■Apuntalament de la xemeneia del veí.

S’ ha realitzat la següent sortida:

■Visita d’ un antic forn de pa a la població de Llesp. Per entendre l’ estructura i funcionament d’ un forn tradicional.
- Curso de Cantería: